Artikel: aantal loonsancties stijgt in 2013

Geplaatst op

Men verwacht dat gemiddeld over alle werkgevers in 2013 één op de drie dossiers een loonsanctie vanuit UWV krijgt. Dit kan alleen worden voorkomen door te investeren in adequate, pro-actieve en deskundige verzuimbegeleiding en tijdig Arbeidsdeskundig Onderzoek. Deze kosten leveren u als werkgever een directe besparing op de kosten van verzuim op!

Wat kost een loonsanctie?

Standaard wordt deze opgelegd voor een periode van 12 maanden loondoorbetaling. Dit is inclusief opbouw vakantiegeld en vakantiedagen! De hoogte van het uit te betalen loon bij ziekte in het derde ziektejaar is hetzelfde als in het tweede ziektejaar en wordt nooit vergoed door de verzuim-verzekering. Uitgaande van een modaal inkomen (€ 33.000,-) en minimale loondoorbetaling bij ziekte (70%) is dat € 23.100,- excl. werkgeverslasten.

Overige kosten bij een loonsanctie

Uiteraard zullen er in het derde jaar alsnog adequate acties moeten worden opgestart. Deze kunnen bestaan uit: een Arbeidsdeskundig Onderzoek (wat zijn resterende (on)mogelijkheden in spoor 1 of spoor 2), een spoor 2 bemiddelingstraject of een omscholingstraject en de reguliere arbodienstbegeleiding (verzuimbegeleiding). Wanneee de (alsnog) ingezette acties resultaat hebben geboekt, kan aan UWV gevraagd worden de loonsanctie op te heffen. Daartoe zal een bekortingsverzoek moeten worden opgesteld.

 

Drie redenen voor vroegtijdige inzet van een Arbeidsdeskundige

Als werkgever bent u gebaat bij een adequate re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers. Hoe eerder hierop gestuurd wordt hoe meer kosten u uiteindelijk bespaard. Onderstaande huidige ontwikkelingen vragen om een andere aanpak en een pro-actieve houding van uw arbodienst. ADarbo adviseert bij zes maanden (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid een Arbeidsdeskundigonderzoek uit te  laten voeren. Hiermee voorkomt u dat u bij de 33% zit die een loonsanctie krijgt opgelegd door het UWV.

1. Forse stijging aantal loonsancties bij einde wachttijd

Een Arbeidsdeskundig Onderzoek wordt vaak te laat ingezet. Dan is er te weinig tijd om de re-integratie bij te sturen of een spoor 2 traject met succes af te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve deskundigen-oordelen vanuit UWV en bij einde wachttijd dus een loondoorbetalingsplicht voor de werkgever wegens te late of geen acties. Een derde ziektejaar kost de werkgever altijd veel geld (12 maanden salaris) en wordt nooit door de verzuimverzekering gedekt.

2. Invoering van de verhaalssanctie in de nieuwe ziektewet

De nieuwe ziektewet kent een verhaalssanctie die kan worden opgelegd aan de werkgever van een medewerker die ziek uit dienst gaat (bij een contract voor bepaalde tijd). Die verhaalssanctie bestaat uit doorbetaling van de kosten ziektewet bij onvoldoende re-integratieinspanningen.

3. Huidige arbeidsmarkt

Gezien de huidige arbeidsmarkt is het essentieel dat er méér tijd wordt uitgetrokken voor een spoor 2 traject om succesvol te kunnen zijn. Eerder inzetten, maakt de kans op een succesvolle plaatsing groter.

Kortom; voorkom een loonsanctie en investeer in adequatue, pro-actieve en deskundige verzuimbegeleiding en tijdig Arbeidsdeskundig Onderzoek.