Artikel: Modernisering Ziektewet en WGA Flex

Geplaatst op

Per 1-1-2014 gaat, met terugwerkende kracht, de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters ingegaan. Deze wet bevat een aantal maatregelen richting werkgever en werknemer die er uiteindelijk voor moeten gaan zorgen dat er minder vangnetters in de regeling WIA komen.

Vangnetters

Binnen de Ziektewet wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen vangnetters. De Modernisering Ziektewet heeft betrekking op de groep bestaande uit zieke uitzendkrachten, oproepkrachten, werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van wie het contract wordt beëindigd en zieke werklozen.

Aanpassingen voor de werknemer vanaf 1-1-2014

 1. Was voorheen het ZW-criterium gerelateerd aan ongeschiktheid voor ‘zijn arbeid’, dat wordt nu ongeschiktheid voor ‘algemeen geaccepteerde arbeid’ oftewel ‘passende arbeid’. Zodra UWV oordeelt dat de zieke (ex)werknemer nog in staat is om minimaal 65% van het oude loon te gaan verdienen, dan volgt er geen uitkering vanuit de Ziektewet. Omdat er geen werkgever meer in beeld is zal de persoon veelal terugvallen op de Werkloosheidswet.
 2. De duur van de ZW-uitkering is aangepast. Iedereen komt in aanmerking voor de basisduur van 3 maanden. Daarna vindt een verlening plaats op grond van het arbeidsverleden. Voor elk kalenderjaar méér gewerkt dan drie jaren, heeft de (ex) werknemer recht op een maand extra ZW-uitkering.
 3. De ZW wordt, net als de Wet WIA, opgedeeld in twee fases. Tijdens de eerste (loongerelateerde) fase (duur berekenen zoals omschreven in alinea hierboven) bedraagt de hoogte van de uitkering 70% van het laatst verdiende (maximum)dagloon. In de tweede fase (restant tot en met 104 weken) bedraagt de uitkering 70% van het minimumloon.
 4. De zieke vangnetter zal, anders dan nu, gevolg moeten geven aan aanwijzingen van een verzekeringsarts om bepaalde behandelingen te volgen. Het UWV zal het proces moeten gaan begeleiden, tenzij de (ex) werkgever heeft gekozen voor het eigen risicodragerschap. In dat geval zal de (ex) werkgever deze verantwoordelijkheid dragen.

Aanpassingen voor de werkgever

Werkgevers worden afgerekend op het gerealiseerde verzuim en arbeidsongeschiktheid van de groep vangnetters zoals eerder omschreven. Werkgevers kunnen, ook voor de ZW, kiezen uit een gedifferentieerde ziektewetpremie en eigen risicodragerschap (ERD) voor de Ziektewet. Deze keuze bestaat overigens al sinds 2003! Premiedifferentiatie zal per 2014 worden ingevoerd. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen:

 • Kleine werkgevers (<10x de gemiddelde loonsom)

Sectorale premiedifferentiatie

 • Middelgrote werkgevers (>10x en <100x gemiddelde loonsom)

Combinatie van sectorale en individuele premiedifferentiatie

 • Grote werkgevers (>100x gemiddelde loonsom)

Individuele premiedifferentiatie

Hoe groter het bedrijf, hoe meer invloed eigen instroom in de ZW dus krijgt!

Let op de brieven van het UWV en Belastingdienst

In de maanden juni en juli zal het UWV alle werkgevers in Nederland brieven gaan sturen. Hierop zal staan welke (ex) werknemers in het jaar 2012 in de ZW zijn ingestroomd. Op basis van deze gegevens ontvangen alle werkgevers voor het eerst een Beschikking van de Belastingdienst m.b.t. de premiedifferentiatie voor het jaar 2014. Het is van belang de informatie in de brieven goed te controleren!

 • Was deze persoon inderdaad (ooit) in dienst bij ons?
 • In welk jaartal in deze persoon uit dienst gegaan? (dat zou dan december 2011 of ergens in 2012 moeten zijn)
 • Was deze persoon ziek toen hij uit dienst ging? (tot en met 28 dagen na einde dienstverband mag iemand zich ziek melden bij UWV. Dit komt dan voor rekening van de ex werkgever)
 • Is er sprake van een no risk polis?

Let op: bezwaar aantekenen moet binnen zes weken geschieden!

WGA

Een zieke vangnetter kan (na 104 weken) ook de WGA instromen. Vanaf 2014 worden werkgevers ook verantwoordelijk voor vangnetters die in de WGA komen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een werknemer met een tijdelijk contract die voor (of binnen 28 dagen na) einde contract ziek wordt en vervolgens via de Ziektewet – 2 jaar later – de WGA instroomt. Bedrijven die nu reeds eigen risicodrager WGA voor hun vaste personeel zijn krijgen per 2016 ook de WGA flex toegevoegd. Tot die tijd zal het UWV deze kosten bij de werkgevers innen.

Situatie 2014

  Ziektewet WGA flex WGA vast
Groot bedrijf Individuele premie

 

Of

 

ERD

Individuele premie Individuele premie

 

Of

 

ERD

Middelgroot bedrijf Deels sectorale premie en deels individuele premie

 

Of

 

ERD

Deels sectorale premie en deels individuele premie

 

Deels sectorale premie en deels individuele premie

 

Of

 

ERD

Klein bedrijf Sectorale premie

 

Of

 

ERD

Sectorale premie

 

 

Sectorale premie

 

 

Of

 

ERD

Situatie 2016

  Ziektewet WGA totaal (Vast en Flex)
Groot bedrijf Individuele premie

 

Of

 

ERD

Individuele premie

 

Of

 

ERD

Middelgroot bedrijf Deels sectorale premie en deels individuele premie

 

Of

 

ERD

Deels sectorale premie en deels individuele premie

 

Of

 

ERD

 

Klein bedrijf Sectorale premie

 

Of

 

ERD

Sectorale premie

 

Of

 

ERD

 

Zorg voor een goede administratie

Elke middelgrote en grote werkgever betaalt de eigen schade. Het belang van schadebeheersing door en voor werkgevers groeit. Dit begint bij een zorgvuldige administratie van Ziektewet en WIA van zowel vast als tijdelijk personeel en oproepkrachten. Dat is vandaag al van belang omdat in 2014 wordt gekeken naar zieken die in 2012 in de Ziektewet zijn gekomen. De premies WGA flex voor middelgrote en grote werkgevers in 2014 wordt gekeken naar WGA uitkeringen gedaan in 2012, dit zijn (ex) werknemers die in 2010 (!!!) ziek zijn geworden. Begin dus met vandaag met het ‘terughalen’ van alle personen die ziek uit dienst zijn gegaan sinds 2010. Anders kun je nooit controleren of de vanaf 2014 opgelegde premiedifferentiatie wel correct is. Het blijft van belang de beschikking van de Belastingdienst goed te controleren.

Minstens zo belangrijk: kijk kritisch naar de houding in de organisatie ten opzichte van verzuim. En ga vast nadenken over de beslissing (terug) naar het publieke bestel of eigen risicodrager! Een goede Arbeidsdeskundige of een Casemanager Regie op Verzuim kan u daarbij helpen.