Artikel: Uitkomsten Sociaal Akkoord

Geplaatst op

Ontstaan van sociale zekerheid

Ons stelsel van sociale zekerheid is in de 20e eeuw opgebouwd. In het jaar 1901 verschijnt onze eerste sociale zekerheidwet, de Ongevallenwet. In 1914 kreeg werkend Nederland de Invaliditeitswet en in 1929 kwam de Zieketwet daarbij. Na de tweede wereldoorlog werd er door de staat een commissie ingesteld die moest adviseren over een sociaal zekerheidsstelsel voor Nederland na de bevrijding. De noodwet Drees was de voorloper van de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Weduwe en Wezenwet (AWW). De Werkloosheidswet (WW) is ontstaan in 1951. De uitbreiding van ons stelsel aan sociale zekerheid werd mogelijk gemaakt door de grote economische groei na de tweede wereldoorlog en de gasbel uit Slochteren.

Reorganisatie van sociale zekerheid

Begin jaren 80 kende Nederland, net als nu, een periode van economische terugval. De kosten van de sociale zekerheidsuitkeringen schoten omhoog en gingen enorm uit de hand lopen. Om de lasten beheersbaar te houden hebben de elkaar opvolgende kabinetten vanaf halverwege de jaren 80 diverse wettelijke veranderingen doorgevoerd. En ook in de huidige economische omstandigheden is hervorming van ons stelsel van sociale zekerheid aan de orde.

Hervorming van de arbeidsmarkt

Jaren lang leek een echte hervorming op de arbeidsmarkt onbespreekbaar. Ook nu blijkt dit een moeilijk onderwerp te zijn tussen kabinet, werkgevers en vakbonden. Op een aantal punten worden veranderingen doorgevoerd, alles gaat echter langzamer dan het initiële plan was.

Modernisering Ziektewet

De Modernisering van de Ziektewet is reeds een feit. Vanaf 1-1-2014 zijn werkgevers (met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2012) financieel verantwoordelijk voor de WGA instroom van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

WW (vanaf 2016)

De maximale duur van de WW uitkering gaat van 38 naar 24 maanden. In de tweede jaar daalt de uitkering bovendien naar bijstandsniveau. Werkgevers en vakbonden gaan CAO afspraken maken waarin zij willen regelen dat de duur en hoogte blijft zoals die nu is. Hoe dat precies vorm gaat krijgen is nog onduidelijk.

Ontslag (vanaf 2016)

Ontslag kan enkel nog worden aangevraagd via het UWV (en niet meer via de kantonrechter). De maximale ontslagvergoeding wordt dan €75.000. Voor salarissen boven dit bedrag is dat maximaal een jaarsalaris. Voor 50+ komt er een overgangsregeling.

Quotum arbeidsgehandicapten

Het quotum met de boete van €5.000,- komt er vooralsnog niet. Wel hebben bedrijven beloofd zich in te gaan spannen voor het beschikbaar stellen van banen voor arbeidsgehandicapten. Het tempo zal lager liggen dan aanvankelijk het plan was.

Flexwerk (vanaf 2015)

Nulurencontracten en payrollcontracten (m.n. in de zorg) worden ontmoedigd. Na drie contracten voor bepaalde tijd moet er nu minimaal 3 maanden geen arbeidsovereenkomst zijn om weer opnieuw te kunnen beginnen met de drie tijdelijke contracten. Deze periode wordt verlengd naar 6 maanden.

Pensioen

Het Kabinet wilde het belastingvoordeel voor het opzij zetten van pensioen flink inperken. De Sociale partners hebben tot 1 juni van dit jaar de tijd gekregen met alternatieven te komen.