Artikel: Ziekteverzuim en Verlofaanvraag

Geplaatst op

Met de zomervakantie in het verschiet nog even aandacht voor verlof en verzuim.

Onlangs kwam er een casus voorbij van een scherpe, slimme P&O’er. Zij belde want ze zit in haar maag met een dossier van een overspannen medewerkster die het nalaat mee te werken: zowel het UWV en de bedrijfsarts zijn allebei van mening dat mevrouw arbeidsvermogen heeft. De medewerkster denkt daar anders over. Er volgt een verlofaanvraag…

oude regel verlof en ziekte

Om een loonsanctie vanuit de werkgever naar de medewerkster te voorkomen, wil de medewerkster vakantie opnemen (slim!). Ze hoeft namelijk maar 3 keer 2 uur te werken. Zij gaat dus uit van 6 uurtjes verlof opnemen per week…

De P&O ‘er laat aan de medewerkster weten dat ze het zal uitzoeken. Het gaat om ca. 6 weken. Ook de P&O’er wilde de oude regelgeving toepassen en dus 6 uur per week van het vakantietegoed af halen.

Inderdaad de ‘oude’ regel want de nieuwe regel schrijft iets heel anders voor! (Overigens bestaat de nieuwe regeling al sinds 1 januari 2012, maar er is nog veel onwetendheid.)

nieuwe regel verlof en ziekte

De werkgever kan nu namelijk volledige werkdagen van het vakantietegoed afhalen ongeacht of de zieke medewerker nu 2 of 7 uur per dag werkt. Het aantal te werken uren doet er niet (meer) toe.

Aha, dat is voordelig voor de werkgever! Maar let op…. Je bent aan het re-integreren en het UWV verwacht actie en progressie!

vakantie, ook van de re-integratie

De werkgever moet de zieke werknemer tijdens vakantie namelijk met rust laten! En mag dus geen consulten door de bedrijfsarts inzetten of andere re-integratie-inspanningen verwachten van de werknemer. Met andere woorden; de zieke medewerker krijgt niet zozeer vakantie voor het eigen werk alsook voor het verplichte meewerken aan de re-integratie.

De volgende veelvuldig toegepaste opmerking dat een (geplande) vakantie alleen kan worden afgeschreven als er sprake is van het beroemde genieten: “Is de zieke medewerker in staat om te ‘genieten’ van de vakantie?, dan kan de vakantie worden afgeschreven, zo nee, dan niet”, hoeft niet meer toegepast te worden. Deze regel is dus van de baan!

Andere kant van het verhaal is dat vakantieopbouw met de nieuwe regels ook plaats vindt vanaf de eerste dag van het verzuim. Vroeger was dit alleen over de laatste zes maanden.

Advies vragen aan de Casemanager

Het is bij verzuim gecombineerd met een verlofaanvraag dus niet alleen opletten of de juiste regels worden toegepast. Als werkgever moet je ook even goed nadenken of het verlenen van het verlof de re-integratie ten goede komt (waardoor herstel eerder mag worden verwacht) of dat verlof de re-integratie doet stagneren. In het eerste geval kun je het verlof goedkeuren en het totale aantal dagen en uren afschrijven van het verloftegoed. In het tweede geval kun je als werkgever de verlofaanvraag beter afwijzen! Overleg hierover met een externe deskundige Casemanager is aan te raden. Die kan eventueel ook weer overleggen met de bedrijfsarts. Op deze manier maak je als werkgever een goed onderbouwde keuze in het wel of niet accepteren van de verlofaanvraag tijdens ziekte.