1 op de 5 medewerkers die corona hebben gehad ervaren langdurig beperkingen

De meeste medewerkers die milde klachten hebben gehad verzuimen 1 of 2 weken en pakken daarna het werk weer op. Bij medewerkers die in het ziekenhuis of op de IC hebben gelegen zien we uiteraard een ander beeld, een groot deel daarvan is na een jaar nog niet inzetbaar in arbeid. Opvallend is dat bij 20% van de medewerkers met aanvankelijk milde covid het verzuim  ook langer dan een jaar duurt. Inmiddels is er een naam voor deze groep: long-covid. Long staat voor langdurig en niet voor een aandoening aan de longen zoals wel eens gedacht wordt.

Overeenkomsten met Q-koorts en SARS

De uitkomsten uit onderzoeken van Q-koorts (2007-2010) en het post-SARS-syndroom (2002-2003) vergeleken met de klachten van medewerkers met long-covid laten grote overeenkomsten zien. Er is sprake van overeenkomende ervaren beperkingen van fysieke aard, van mentale aard en ten aanzien van het cognitieve vermogen. Uit de onderzoeken na Q-koorts en SARS is geconcludeerd dat persoonskenmerken, veerkracht en coping van grote invloed zijn op het overhouden van klachten op de langere termijn. Ook op dit vlak wordt de link met long-covid gelegd. Daarnaast is gebleken dat, in geval van Q-koorts en SARS, de ontstekingsbevorderende eiwitten (cytokinen) die zorgen voor het ziek worden ook van directe invloed zijn op het vermogen je te concentreren, prikkels te hanteren en te plannen bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt voor cognitieve problemen na kanker en bij hersenletsel.

Trainen en activeren

Er bestaat geen medicatie die, na het doormaken van Q-koorts, SARS, kanker, na oplopen van hersenletsel en na covid-19, kan zorgen dat het concentratievermogen weer terug komt. Fysieke inactiviteit zorgt echter voor een verdere achteruitgang. In de eerste plaats is dus fysieke activatie en training van belang. In kleine stappen steeds de grenzen een klein beetje verleggen. Dat is dus heel hard werken! Eerst thuis, en pas daarna in arbeid is het advies… Maar toegeven aan de vermoeidheid en inactief blijven is dus geen oplossing en zal ook zeker niet leiden tot succesvolle re-integratie. Vermoeidheid, verlies van kracht en verlies van conditie zijn normaal na een doorgemaakte infectie. Na weken lang weinig tot niets te hebben gekund en gedaan is het volstrekt normaal dat zelfs de kleinste inspanning heel veel energie kost. Uit onderzoek na SARS is gebleken dat er relatief weinig mensen met een aantoonbaar blijvend beperkte longfunctie waren, terwijl een deel dit anders voelde. Hoe dit bij long-covid precies is weten wij nu nog onvoldoende om hier nu echt al iets over te zeggen. Het is echter zeer aannemelijk dat de overtuigingen die iemand zelf heeft over zijn hersteltraject en de wijze waarop de behandelaar hiermee om gaat wel degelijk van invloed zal zijn op het herstelproces. Begeleiding waarbij gedoseerd de activiteit wordt opgebouwd is dus ook bij long-covid waarschijnlijk meer succesvol dan toegeven aan de vermoeidheid of juist steeds te veel doen. Balanceren tussen activiteit en hersteltijd is dus cruciaal!

Breintraining

Angst, stress en andere sombere gedachten en gevoelens zijn van grote, en negatieve, invloed op het herstelvermogen. Bij heel veel ziekte-oorzaken blijken deze factoren vaak nog een grotere invloed op het uiteindelijke ervaren herstel van belastbaarheid te hebben dan de fysieke klachten. Ook houden mentale klachten veel fysieke klachten in stand. Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid en kunnen dus niet los van elkaar worden gezien. Een epidemie, zelf ziek worden, anderen om je heen zien ziek worden, het effect op de samenleving en de economie en de dreiging van verlies van je werk en inkomen zijn allemaal van invloed op hoe je in je vel zit. Naast fysieke gedoseerde training is het dus van belang dat er aandacht is voor de mentale aspecten bij long-covid en is het trainen van de cognitieve functies net zo belangrijk als trainen van de conditie en spierkracht. Begin bijvoorbeeld met het lezen van een relatief eenvoudig boek, in een rustige ruimte gedurende een kwartier. Gaat dit goed? Lees dan eens een kwartier iets eenvoudigs in een ruimte met wat meer prikkels. Doe hetzelfde met een wat meer ingewikkelde tekst. Of zoek ook op dit vlak ondersteuning. En wat betreft re-integratie is het advies ook eerst thuis aan breintraining te doen en daarna dit op het werk in kleine stapjes verder uit te breiden.

Een jaar verzuim

De Werkwijzer Poortwachter (UWV, mei 2020) geeft richting aan de inspanningen en verplichtingen die een werkgever en een werknemer hebben gedurende 104 weken re-integratie. De oorzaak van het verzuim is hierbij niet direct van belang. Aan het einde van het eerste jaar is het op basis van deze richtlijnen tijd om een arbeidsdeskundig onderzoek te laten verrichten. De bedrijfsarts vertaalt de medische informatie voor de arbeidsdeskundige naar beperkingen voor arbeid (vastgelegd in een Functionele Mogelijkheden Lijst of Inzetbaarheidsprofiel). De arbeidsdeskundige gaat in gesprek met de werkgever en de werknemer om zich een beeld te kunnen vormen van wat het werk vraagt (de belasting), hoe de eventuele re-integratie verloopt (en of er een gedegen plan voor het vervolg ligt) en hoe zowel werkgever als werknemer tegen het vervolg van de re-integratie aan kijken. De arbeidsdeskundige adviseert vervolgens over het invullen van het re-integratietraject het 2e verzuimjaar binnen de kaders van de Werkwijzer Poortwachter (de wet- en regelgeving) en op basis van de huidige belastbaarheid (FML/IZP) van de werknemer. Er wordt een antwoord geformuleerd op de vraag of het eigen werk (zoals werknemer dat deed op het moment van uitval) nog passend is of binnenkort weer passend zal worden? Of het werk eventueel aangepast kan worden naar de mogelijkheden van de werknemer? Of er eventueel (ander) beter passend werk bij de eigen werkgever is aan te wijzen? En of er bij een andere werkgever eventueel beter passend werk te vinden zou zijn? In veel gevallen zegt de Werkwijzer Poortwachter dat er het 2e verzuimjaar een re-integratietraject 2e spoor moet worden gestart. Dat is een loopbaan-coachingstraject waarbij je op zoek gaat naar passend werk bij een andere werkgever. Zolang er nog kans bestaat op terugkeer in passend werk bij de eigen werkgever loopt het re-integratietraject 2e spoor naast de re-integratie bij de eigen werkgever. Juist deze fase in de re-integratie zorgt bij medewerkers met long-covid voor erg veel stress, onduidelijkheid en verwarring. En laat dit nu juist niet bijdragen aan verder herstel van belastbaarheid en een succesvolle re-integratie! Het is dus belangrijk dat de arbeidsdeskundige in de gesprekken echt maatwerk toepast en alles heel helder en zorgvuldig toelicht. Soms zijn er mogelijkheden (tijdelijk) van een re-integratietraject 2e spoor af te zien. Indien deze er niet zijn dan is een goede uitleg en begeleiding om dit vlak cruciaal om stagnatie te voorkomen.


Loondoorbetaling bij ziekte terug naar 1 jaar

Geplaatst op

De eerste grote stap in aanpassen van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte is gezet! In maart 1994 is de Ziektewet geprivatiseerd. Sinds 1996 (WULBZ)  is de werkgever verplicht het loon bij ziekte door te betalen. Toen bedroeg de periode van loondoorbetaling door de werkgever 1 jaar.


De drie V’s van Duurzame Inzetbaarheid

Geplaatst op

Duurzame Inzetbaarheid! De nieuwe hype van HR of pure noodzaak? Ik denk het laatste… De vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt, die al jaren terug werd aangekondigd, is naar mijn ervaring in volle gang. Bij de organisaties waar ik kom stijgt de gemiddelde leeftijd van de medewerker. Ook de functieverblijfduur stijgt bij veel bedrijven mee, Lees meer.


Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Geplaatst op

ontslag na twee jaar ziekte Nadat je als werkgever 104 weken het loon hebt doorbetaald en aan je inspanningslicht wat betreft het stimuleren van re-integratie hebt voldaan, heb je de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst met je medewerker te beëindigen. Je kunt dit doen door middel van een vaststellingsovereenkomst (VSO) oftewel met wederzijds goedvinden of je kunt Lees meer.


Eigen Regie Model bij verzuim

Geplaatst op

Arbodienst niet verplicht Steeds meer organisaties maken de overstap naar het Eigen Regie Model bij het begeleiden van verzuim. Een logische stap gezien het feit dat de wetgever werkgever en werknemer in toenemende mate verantwoordelijk houdt voor het resultaat van re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is het sinds 1 juli 2005 voor werkgevers niet meer verplicht Lees meer.


Workshop Hoofdpijndossier & Workshop Verzuim in Zelfsturende Teams

Geplaatst op

Voor de zomer was ik als arbeidsdeskundige én verzuim- en gezondheidsprofessional te gast bij een tweetal inspiratie bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd door Vernet: specialist in het verzamelen van verzuimcijfers en in het berekenen van directe en indirecte kosten van het verzuim. In navolging op deze inspiratie bijeenkomsten organiseer ik dit najaar samen met Vernet een Lees meer.


Re-integratie en Ramadan

Geplaatst op

Casus uit de praktijk Een huishoudelijk medewerkster in de thuiszorg is (bijna) een jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt ten gevolge van zwangerschap en bevalling (de WAZO is dus van toepassing). De bedrijfsarts heeft, al even terug, een specifiek multi diciplinair traject geadviseerd. Medewerkster heeft de afgelopen weken op de wachtlijst gestaan. Omdat het allemaal lang duurde ben Lees meer.


Masterclass Grip op Verzuim

Geplaatst op

DBC Amersfoort verzorgt donderdag 22 mei een Masterclass Grip op Verzuim. Wilt je weten hoe je ervoor kunt zorgen dat zaken goed verlopen bij verzuim en re-integratie, hoe je kosten kunt verminderen en hoe het UWV nu precies de inspanningen beoordeeld? De Masterclass wordt gegeven door; Zo’e Houbolt-Wit (Arbeidsdeskundige & verzuimexpert). Zij


BeZaVa: eén dag gewerkt en 12 jaar betalen!

Geplaatst op

Heb jij het verzuimprotocol van jouw organisatie al aangepast aan de nieuwe wetgeving? Vorig jaar is immers de Wet BeZaVa van kracht geworden. Feitelijk kan iemand die op de eerste dag van zijn proeftijd een ziekmelding doet, twaalf jaar


Stijgende verzuimcijfers! Heb jij oog voor Mantelzorg?

Geplaatst op

Mantelzorgers zorgen voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Het zijn geen professionele zorgverleners, maar mensen die onbetaald zorg verlenen omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. En ze werken


De keuze tussen wel of geen Eigen Risico Drager voor de WGA?

Geplaatst op

De meeste werkgevers hebben de afgelopen maanden informatie gekregen over de Modernisering Zieketwet oftewel de BeZaVA (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters). Veel bedrijven die nu Eigen Risico Drager (ERD) WGA zijn vragen zich af wat ze nu het beste kunnen doen. ERD voor de WGA blijven of terug naar het UWV? De eerste vraag Lees meer.