Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Geplaatst op

ontslag na twee jaar ziekte

Nadat je als werkgever 104 weken het loon hebt doorbetaald en aan je inspanningslicht wat betreft het stimuleren van re-integratie hebt voldaan, heb je de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst met je medewerker te beëindigen. Je kunt dit doen door middel van een vaststellingsovereenkomst (VSO) oftewel met wederzijds goedvinden of je kunt een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Met het stoppen van de loondoorbetalingsplicht wordt de arbeidsovereenkomst dus niet automatisch ontbonden! Doe je niets, dan blijft de arbeidsovereenkomst (tot in lengte van dagen) bestaan.

ontslagvergunning via UWV

Na 104 weken loondoorbetaling kun je via UWV een ontslagvergunning aanvragen. Daarbij geldt het Ontslagbesluit; een verklaring van de bedrijfsarts waarin wordt onderschreven dat werknemer de komende 26 weken niet zal herstellen voor zijn werk is noodzakelijk bij de aanvraag. Het UWV heeft de plicht om hoor en wederhoor toe te passen. De werknemer kan zich dus verzetten tegen het voorgenomen ontslag. Wanneer UWV de ontslagaanvraag afgeeft kun je de arbeidsovereenkomst opzeggen én ben je aan de medewerker de transitievergoeding verschuldigd.

wederzijds goedvinden

Een andere optie is het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. Daarbij is de toestemming van UWV niet nodig, wel de instemming van de medewerker. In beginsel ben je als werkgever niet verplicht de transitievergoeding te betalen bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Dit is dus onderhandelbaar met de medewerker. In de praktijk zal de medewerker vaak toch aanspraak maken op de volledige transitievergoeding. Hij heeft immers geen enkel belang dit niet te doen.

slapend dienstverband

Natuurlijk is het ook mogelijk niets te doen. Daarmee stopt de loondoorbetalingsplicht na 104 weken en blijft de arbeidsovereenkomst als leeg omhulsel voortbestaan. Als werkgever blijf je echter de plicht houden passende arbeid aan te bieden. Een medewerker kan zich dan (ook na jaren) weer melden omdat hij wil komen werken. Vaak heb je dan als werkgever al lang een ander op deze arbeidsplaats aangenomen en heb je geen arbeid meer beschikbaar. Ook bij ontslag op bedrijfseconomische gronden en het afspiegelen dient rekening te worden gehouden met medewerkers met een slapend dienstverband.

De medewerker met een slapend dienstverband kan zich tot de rechter wenden omdat hij van mening is dat hij wordt benadeeld. De rechter kan dan de arbeidsovereenkomst ontbinden. Daarbij ben je als werkgever dan alsnog verplicht de transitievergoeding te betalen. De rechter kan daarbij nog een boete (billijke vergoeding) opleggen die je als werkgever aan je medewerker moet betalen.

kosten re-integratie aftrekken van transitievergoeding

Kosten van een re-integratietraject 2e spoor mogen niet worden afgetrokken van de transitievergoeding. Volgens de wetgever zijn dit kosten die op basis van de Wulbz en de WVP behoren tot de verplichte re-integratiekosten en inspanningen van de werkgever. Eventuele kosten van scholing als onderdeel van het 2e spoor kunnen enkel worden afgetrokken van de transitievergoeding wanneer dit vooraf schriftelijk met de medewerker is afgesproken.

IVA

Ook bij toekenning van een IVA-uitkering is de werkgever de transitievergoeding verschuldigd.